“ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2559

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี การส่งออกสินค้าหดตัว กำลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอด สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเห็นควรดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

วัตถุประสงค์

พัฒนาอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

เพื่อให้ SMEs สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ตรงจุด เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ผลิตภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อให้ SMEs มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการผลิต
ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 7,000 กิจการ ทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ
สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ
และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

 • เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • ในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือกำไรลดลง โดยพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ ฯลฯ
  • ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • ไม่มีการปรับปรุงแผนธุรกิจ ภายในระยะเวลา 2 ปี
 • เป็นนิติบุคคล/มีการจดทะเบียนพาณิชย์/มีรง.4 หรือ รง.2
 • มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
 • ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นกิจการในเครือข่ายของบริษัทแม่
 • เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม
ดาวน์โหลด Brochure ที่นี่ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่ แนบใบสมัครแบบ Offline
 • Logo
 • Logo
 • Logo

สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 • โทรศัพท์ : 0 2202 4419 , 0 2202 4525 , 0 2202 4534
 • มือถือ : (063) 272 2494 , (063) 272 2495 , (063) 2722496 ,
  (083) 0389077 , (083) 0389078
 • โทรสาร : 0 2354 3272
 • E-mail : helpsme@dip.go.th