“ช่วย SMEs ฝ่าวิกฤติ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ความเป็นมา

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันประสบภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี การส่งออกสินค้าหดตัว กำลังซื้อของประชาชนลดลง การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ส่งผลให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงและขาดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ จำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ SMEs ประคองตัวให้อยู่รอด สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจและเติบโตต่อไปได้

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงเห็นควรดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

2. เพื่อให้ SMEs สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ตรงจุด เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพปัญหา

3. เพื่อให้ SMEs มีผลิตภาพ (Productivity) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในภาคการผลิต ที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 7,000 กิจการ ทั่วประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ

1. เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
                  - ในรอบ 6 เดือน มียอดขายหรือกำไรลดลง โดยพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสาธารณูปโภค ยอดการสั่งซื้อ-ขายวัตถุดิบ ฯลฯ
                  - ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายในระยะเวลา 2 ปี
                  - ไม่มีการปรับปรุงแผนธุรกิจ ภายในระยะเวลา 2 ปี

2. เป็นนิติบุคคล/มีการจดทะเบียนพาณิชย์/มีรง.4 หรือ รง.2

3. มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป

4. ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

5. มีที่ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร

6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

7. ไม่เป็นกิจการในเครือข่ายของบริษัทแม่

8. เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

SMEs มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจที่เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม

ขั้นตอนดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการบริหารกิจกรรมในโครงการ