สมัครเข้าร่วมโครงการ

ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

1.ข้อมูลผู้สมัคร

 • กิจการ

 • * ลักษณะของกิจการ

 • * ประเภทกลุ่มธุรกิจ

 • * ถ้าเลือกธุรกิจอื่นๆ โปรดระบุ

 • * ชื่อกิจการ (ไทย)

 • ชื่อกิจการ (อังกฤษ)

 • * เลขทะเบียนการค้า/เลขทะเบียนนิติบุคคล

 • *

 • * วันที่จดทะเบียน

 • * ปีที่ก่อตั้งกิจการ พ.ศ.

 • * ที่ตั้งสถานประกอบการ เลขที่

 • หมู่ที่

 • ซอย

 • ถนน

 • * ตำบล/แขวง

 • * อำเภอ/เขต

 • * จังหวัด

 • * รหัสไปรษณีย์

 • * โทรศัพท์

 • โทรสาร

 • Website

 • E-mail กิจการ

 • ผู้ติดต่อ/ผู้ประสานงาน

 • * ชื่อ-นามสกุล

 • หมายเลขประจำตัวประชาชน

 •  
 • * ตำแหน่ง

 • * โทรศัพท์

 • * โทรศัพท์มือถือ

 • * E-mail

 • ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ

 • * ชื่อ-นามสกุล

 • * หมายเลขประจำตัวประชาชน

 •  
 • * โทรศัพท์

 • * โทรศัพท์มือถือ

 • * E-mail

2.ข้อมูลกิจการ

 • * สินค้า/บริการหลัก

 • ตรายี่ห้อ/ตราสินค้า (ถ้ามี)

 • โบรชัวร์/รูปถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ/Company Profile

 • ทุนจดทะเบียน

 • สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาทะเบียนการค้า (จำเป็นต้องแนบ)


  * สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (จำเป็นต้องแนบ)


  * สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • * ยอดขายต่อปี

  บาท
 • * ยอดขายจากการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

 • * ประมาณการของผลประกอบการในปี 2558 เทียบกับปี 2557

 • * ธุรกิจของท่านมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยร้อยละเท่าใด

 • * ท่านมีความประสงค์จะขอรับบริการจากสถาบันการเงินเพื่อปรับปรุงธุรกิจหรือไม่

 • * กิจการของท่านเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่

 • * กิจการของท่านเป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่หรือไม่

 • * ธุรกิจของท่านเป็นธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่

 • * โปรดแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบ ดังนี้ (แนบไฟล์อย่างน้อย 1 ตัวเลือก)

 • งบกำไรขาดทุน


  *สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม


  *สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • รายละเอียดข้อมูลยอดขายย้อนหลัง 6 เดือน


  *สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • รายละเอียดข้อมูลค่าใช้จ่ายในการผลิตย้อนหลัง 6 เดือน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าวัตถุดิบ


  *สามารถแนบไฟล์สูงสุดไม่เกิน 10 MB
 • สถาบันการเงินที่ท่านประสงค์จะรับบริการ

3.ยืนยันการสมัคร

 • ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ

 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ที่กำหนดทุกประการ และขอให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ระบุ เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการนี้เท่านั้น
  * ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ และจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ